Ενημέρωση των ασφαλισμένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης τους από τον e-ΕΦΚΑ, μέσω της υπηρεσίας του 1555, σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Ενημέρωση των ασφαλισμένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης τους από τον e-ΕΦΚΑ, μέσω της υπηρεσίας του 1555, σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο e-ΕΦΚΑ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1555, δρομολογεί πιλοτικά πρωτοβουλία για την τηλεφωνική ενημέρωση και την καθοδήγηση των ασφαλισμένων του, με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους. Η συγκεκριμένη δράση σχεδιάστηκε με σκοπό την προσωποποιημένη και εξατομικευμένη υποστήριξη, εν πρώτοις, συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλισμένων, προκειμένου να παγιωθεί ως παρεχόμενη υπηρεσία προς τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες του Φορέα. Η εν λόγω υποστήριξη παρέχεται με βάση τα στοιχεία που τηρεί ο e-ΕΦΚΑ στα αρχεία του για την άσκηση των καθηκόντων του. Ουδέν στοιχείο αντλεί από άλλους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και σαφείς κατευθύνσεις τηλεφωνικά, ώστε να υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να απαντώνται όλες οι σχετικές τους απορίες αναφορικά με λ.χ. το αρμόδιο υποκατάστημα, τυχόν δικαιώματα εξαγορών, κλπ. Οι οδηγίες θα παρέχονται προς τους ασφαλισμένους που, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από τον e-ΕΦΚΑ, πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο έτος 2024.

Ο e-ΕΦΚΑ προσεγγίζει με δική του πρωτοβουλία τον πολίτη, για να τον διευκολύνει, επικοινωνώντας μαζί του τηλεφωνικά πριν από αυτόν για αυτόν.

Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί να δώσετε στον e-ΕΦΚΑ στοιχεία σχετικά με κωδικούς πρόσβασης PIN ή άλλα συνθηματικά.

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ σας ενημερώνουν σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής σας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οδός Ακαδημίας 22, ΤΚ 10671 Αθήνα

2. Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του e-ΕΦΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@efka.gov.gr.

3. Σκοπός Επεξεργασίας- Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ο e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, όπως αυτά περιγράφονται στη νομοθεσία, έχει ήδη στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον ασφαλιστικό βίο του κάθε ασφαλισμένου και στη συνταξιοδότησή του. Επομένως, για να σας ενημερώνει σχετικά με τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού σας δικαιώματος, για τον τρόπο υποβολής της αίτησης για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τυχόν αιτήσεις εξαγοράς ετών ασφάλισης στις οποίες μπορείτε να προβείτε, για τυχόν χρόνο διαδοχικής ασφάλισης και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά στη συνταξιοδότησή σας, θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας που έχει ήδη στην κατοχή του και ειδικότερα:

i. Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης, ΑΦΜ

ii. ΑΜΚΑ, αριθμοί μητρώου σε επιμέρους πρώην Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

iii. Στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό/ σταθερό τηλέφωνο)

iv. Πληροφορίες που αφορούν στον ασφαλιστικό σας βίο και σε σχετικά δικαιώματά σας (χρόνος έναρξης ασφάλισης, τυχόν χρόνος παράλληλης/ διαδοχικής ασφάλισης, σπουδές, χρόνος στρατιωτικής θητείας)

4. Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί έννομη υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και τα καθήκοντά του (αρ. 6 παρ. 1, περ. γ και ε ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πδ 8/2019 και ιδιαίτερα τα άρθρα 1 και 15). Ειδικά ως προς τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών, αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για την άσκηση των υποχρεώσεων του e-ΕΦΚΑ και των δικαιωμάτων σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 9 παρ. 2 περ. β ΓΚΠΔ).

5. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, σύμφωνα και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του e-ΕΦΚΑ.

6. Κατηγορίες Αποδεκτών των Προσωπικών Δεδομένων

Ο e-ΕΦΚΑ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα ή φορείς. Τα επεξεργάζονται μόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες του, προκειμένου να ενημερωθείτε, όπως σας περιγράφουμε εδώ στο πλαίσιο της ως άνω περιγραφόμενης πιλοτικής δράσης.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εναντίωσης με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@efka.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600. Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση