Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1555

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Γραμμής Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 (εφεξής η «Γραμμή»).

Η παρούσα ενημέρωση σας αφορά, εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Γραμμής, προκειμένου να λάβετε τηλεφωνικά πληροφορίες ή να εξυπηρετηθείτε ειδικότερα για ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) (εφεξής συνολικά οι «Φορείς», έκαστος ως «Φορέας»).

Η παρούσα ενημέρωση έχει ως σκοπό να σας ενημερώσει  ως χρήστες της Γραμμής (εφεξής καλούντες ή/και υποκείμενα των δεδομένων) σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει χώρα όταν χρησιμοποιείτε τη Γραμμή, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τον ν.4624/2019, καθώς και τον ν.3417/2006.

Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα μου;

Η Γραμμή λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ενεργεί ο Φορέας στον οποίο, κατά περίπτωση, απευθύνεστε για την εξυπηρέτησή σας, ο οποίος καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Φορέα στον οποίο απευθυνθήκατε κατά τη χρήση της Γραμμής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Φορέα μπορείτε να τα βρείτε στο τέλος της Ενότητας 4 παρακάτω.

Ποια δεδομένα μου συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται, σε ποιον κοινοποιούνται και πόσο καιρό τα διατηρεί ο εκάστοτε φορέας;

Όταν χρησιμοποιείτε τη Γραμμή, και προκειμένου το τηλεφωνικό κέντρο να σας εξυπηρετήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, συλλέγονται και καταχωρίζονται κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες από τον εκάστοτε Φορέα, ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας (γενική ή προσωποποιημένη πληροφόρηση, ενημέρωση για την πορεία αιτήματος, ραντεβού, παράπονο, καταγγελία).

Κατά κανόνα, όταν καλείτε στη Γραμμή για να λάβετε γενική πληροφόρηση πάνω σε ασφαλιστικά, εργασιακά ή κοινωνικά θέματα, καταχωρίζονται κατά τρόπο αυτοματοποιημένο μόνον τα μεταδεδομένα της κλήσης σας, δηλαδή η ώρα και η διάρκειά της, κατηγορία αιτήματος, ο αριθμός τηλεφώνου σας και η επιλογή θεματολογίας εξυπηρέτησης. Εάν καλείτε προκειμένου να λάβετε προσωποποιημένη πληροφόρηση ή για παροχή κάποιας άλλης υπηρεσίας των Φορέων (αίτηση, ραντεβού, καταγγελία κλπ.) καταχωρίζονται επίσης από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό εξυπηρέτησης τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τόπος διαμονής, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, στοιχεία του αιτήματός σας).

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξαρτήτως της πληροφόρησης που αιτείστε να λάβετε (γενική ή προσωποποιημένη), σας ενημερώνουμε ότι οι κλήσεις σας θα καταγραφούν, Σχετική ενημέρωση ως προς τη δυνατότητα να συγκατατεθείτε ή μη στην καταγραφή των κλήσεων θα λάβετε κατόπιν ηχογραφημένης ειδοποίησης πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον αρμόδιο υπάλληλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του φορέα με τον οποίο επικοινωνείτε.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια αναλυτική απαρίθμηση των κατηγοριών των δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας τους, (φυσικά/νομικά) πρόσωπα στα οποία τυχόν κοινοποιούνται/καθίστανται προσβάσιμα, καθώς και τη διάρκεια τήρησής τους πατώντας στις παρακάτω υπο-ενότητες.

2.1 Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την χρήση της Γραμμής

Σκοπός επεξεργασίας Είδος δεδομένων Νομική Βάση Πηγές Αποδέκτες Διάρκεια Τήρησης
Γενική πληροφόρηση των πολιτών/καλούντων Μεταδεδομένα κλήσης (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημ/νία και ώρα έναρξης κλήσης, επιλογή θεματολογίας εξυπηρέτησης, ολοκλήρωση κλήσης, διάρκεια) Εκτελούντες την επεξεργασία • Εκτελούντες την Επεξεργασία :

α) Εταιρεία εξυπηρέτησης και καταγραφής κλήσεων: COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε., G.P.O. A.E.

β) Εταιρείες φιλοξενίας datacenters:

 

Δεδομένα κλήσεων:

COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Alvaria)

 

Δεδομένα ticketing:

Azure Cloud Computing Services,

Datacenter “West Europe”, στην Ολλανδία.

Backups at  Datacenter “North Europe”, στην Ιρλανδία.

 

 

γ) Εταιρεία παροχής λύσης CRM/ticketing

CHOOSE Α.Ε.

 

 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ως εποπτεύον Υπουργείο) και άλλα Υπουργεία, εφόσον απαιτείται

• Τα αρμόδια τμήματα και η διοίκηση του εκάστοτε φορέα

Λοιποί αρμόδιοι φορείς στον βαθμό που απαιτείται για την εξέταση κάποιου αιτήματος

Τηρούνται στην εφαρμογή του παρόχου εξυπηρέτησης κλήσεων για μέγιστο διάστημα ενός (1) έτους μετά το πέρας της κλήσης και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών καλούντων • Μεταδεδομένα δεδομένα επικοινωνίας/κλήσης [π.χ. αριθμός τηλεφώνου (κινητού/σταθερού), τύποι κλήσεων περιγραφή της κλήσης]

• Βασικά Δεδομένα ταυτοποίησης φυσικού προσώπου (ονομ/μο, επωνυμία, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση)

Διεύθυνση (περιοχή, περιφέρεια, Τ.Κ.)

• Μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)

• Δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα έγγραφα) που τυχόν προσκομίζονται κατ’ επιλογή του εκάστοτε πολίτη

·    Εκτελούντες την επεξεργασία

 

·    Από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων

 

·     ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο

• Εκτελούντες την Επεξεργασία:

α) Εταιρεία εξυπηρέτησης και καταγραφής κλήσεων

β) Εταιρεία φιλοξενίας datacenters

γ) Εταιρεία παροχής λύσης CRM/ticketing

(ως αναφέρονται ανωτέρω)

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ως εποπτεύον Υπουργείο) και άλλα Υπουργεία, εφόσον απαιτείται

• Τα αρμόδια τμήματα και η διοίκηση του εκάστοτε φορέα

• Λοιποί αρμόδιοι φορείς στον βαθμό που απαιτείται για την εξέταση κάποιου αιτήματος

Τηρούνται σε λογισμικό Customer Relationship Management (CRM) του εκάστοτε φορέα για εύλογο χρονικό διάστημα και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Εξυπηρέτηση εξερχομένων κλήσεων κατόπιν προηγούμενης εισερχόμενης κλήσης πολιτών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης του αιτήματος (call-back / follow- up) • Μεταδεδομένα κλήσης (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημ/νία και ώρα έναρξης κλήσης, κατηγορία αιτήματος, ολοκλήρωση κλήσης, διάρκεια)

• Περιγραφικά δεδομένα επικοινωνίας/κλήσης [π.χ. αριθμός τηλεφώνου (κινητού/σταθερού), τύποι κλήσεων περιγραφή της κλήσης]

• Δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα έγγραφα) που τυχόν προσκομίζονται κατ’ επιλογή του εκάστοτε πολίτη

Από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων

ή

από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο

 

 

 

 

(ομοίως ως αναφέρονται ανωτέρω)

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ως εποπτεύον Υπουργείο) και άλλα Υπουργεία, εφόσον απαιτείται

• Τα αρμόδια τμήματα και η διοίκηση του εκάστοτε φορέα

• Λοιποί αρμόδιοι φορείς στον βαθμό που απαιτείται για την εξέταση κάποιου αιτήματος

Τηρούνται σε λογισμικό Customer Relationship Management (CRM) του εκάστοτε φορέα για εύλογο χρονικό διάστημα και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ειδικώς επισημαίνεται ότι οι εξερχόμενες κλήσεις δεν καταγράφονται και ως εκ τούτου δεν τηρούνται αρχεία ηχογραφημένων συνομιλιών.

Διαχείριση παραπόνων για την εξυπηρέτηση κλήσεων • Περιγραφικά δεδομένα επικοινωνίας/κλήσης [π.χ. αριθμός τηλεφώνου (κινητού/σταθερού), τύποι κλήσεων περιγραφή της κλήσης]

• Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται από τον ίδιο τον πολίτη/καλούντα κατά την περιγραφή του παραπόνου

• Δεδομένα ταυτοποίησης φυσικού προσώπου (ονομ/μο, επωνυμία, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση)

• Δικαιολογητικά (επισυναπτόμενα έγγραφα) που τυχόν προσκομίζονται κατ’ επιλογή του εκάστοτε πολίτη

Από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων

ή

από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο

Τηρούνται σε λογισμικό Customer Relationship Management (CRM) του εκάστοτε φορέα για εύλογο χρονικό διάστημα και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής προς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.2 Ειδικότερα δεδομένα που συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ

Σκοπός επεξεργασίας Είδος δεδομένων Νομική Βάση Πηγές Αποδέκτες Διάρκεια Τήρησης
Προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών/ενδιαφερόμενων αναφορικά με:

θέματα ασφάλισης

θέματα εισφορών

θέματα συντάξεων

θέματα παροχών και υγείας

θέματα ΚΕΠΑ

θέματα ΚΕΑΟ

θέματα διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης

ή/και

Εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων τύπου συναλλαγής (πχ για τον σκοπό προγραμματισμού ραντεβού σε αρμόδια διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ)

Πέρα από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 παραπάνω, τηρείται και ηχητικό αρχείο της  κλήσης που ενδεχομένως θα καταγραφεί κατόπιν της συγκατάθεσης των πολιτών. Ανάλογα με το αίτημά και τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τον φορέα, το ηχητικό αρχείο μπορεί να περιέχει:

Δεδομένα ασφάλισης (π.χ. κλάδος ασφάλισης/υγείας, φορέας ασφάλισης, εξαιρέσεις, ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, λόγοι απόρριψης έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, έμμεσος ασφαλισμένος, κάτοχος ευρωπαϊκής κάρτας υγείας, ασφαλιστική κατηγορία, χρόνος/περίοδος ασφάλισης, εξαίρεση σε κλάδο υγείας κ.λπ.)

Δεδομένα σύνταξης (π.χ. είδος σύνταξης, κύρια, επικουρική, γήρατος, μεταβίβαση σύνταξης, προσωρινή σύνταξη, εθνική, ανταποδοτική, λήξη σύνταξης, έτη λήψη σύνταξης, πρόθεση υποβολής ένστασης)

Δεδομένα εργασίας/επαγγέλματος (π.χ. ιδιότητα, δραστηριότητα, εργοδότης, μισθωτός, ελεύθερος. Επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, δικηγόρος, μηχανικός, ιατρός, αγρότης, φοιτητής, σπουδαστής, ναυτικός, μέλος ΔΣ, μέλος αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έναρξη εργασίας, αλλαγή εργοδότη, είδος σύμβασης (αορίστου/ορισμένου χρόνου), διακοπή δραστηριότητας, χρήση τίτλου κτήσης, μεταφορά/διακοπή έδρας, πληρωμή με εργόσημο κ.λπ.)

Δεδομένα υγείας (π.χ. αναπηρία, παραπληγία, πάθηση/νόσος, θάνατος, λήψη εξωιδρυματικού επιδόματος (αναπηρίας/ανικανότητας), ασθένεια, βλάβη, πάθηση, ανικανότητα για εργασία από εργατικό ατύχημα, εγκυμοσύνη, λοχεία, θάνατος)

Δεδομένα θρησκευτικών πεποιθήσεων (π.χ. μουσουλμάνος, μέλος ισραηλιτικής κοινότητας)

Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης (π.χ. μητέρα, πατέρας, (ενήλικα/ανήλικα) τέκνα, χήρος/-α, έγγαμος, διαζευγμένος/-η, χωρίς τέκνα, υιοθεσία)

Δεδομένα εκπαίδευσης (π.χ. είδος/βαθμίδα εκπαίδευσης (τέκνου))

Δεδομένα διαμονής (π.χ. τόπος κατοικίας, άδεια διαμονής)

Οικονομικά δεδομένα (π.χ. αμοιβή, μισθός, εργόσημο, ύψος εισοδήματος, ζημίες, πάγια εντολή πληρωμής, οφειλές, δόσεις εκκαθάρισης, ρύθμιση οφειλών, χρήση εξωδικαστικού μηχανισμού, επιβολή προστίμου, συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα, λοιπά έσοδα/εισοδήματα, μείωση σύνταξης, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, πτώχευση, εμπράγματη/χρηματική διασφάλιση, φορολογικές οφειλές, έξοδα κηδείας)

Δεδομένα περιουσιακής κατάστασης (π.χ. ακίνητο, μεταβίβαση))

Φορολογικά δεδομένα (π.χ κατάσταση υποβολής φορολογικής δήλωσης)

Στοιχεία ραντεβού (π.χ. ημερομηνία, ώρα) ή λοιπά προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από το υποβαλλόμενο αίτημα

Ως προς τα απλά δεδομένα η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6.1 (ε) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το Ν. 4624/2019).

 

Ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους βασίζεται κατ’ αρχήν στην λειτουργία και διαχείριση της Γραμμής εκ μέρους του e-ΕΦΚΑ (άρθρο 9.2 (β) του ΓΚΠΔ και του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 4624/2019).

 

Εάν ο πολίτης/καλών στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τον Φορέα γνωστοποιήσει δεδομένα ειδικών κατηγοριών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του, αυτά θα θεωρούνται ότι έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από τον καλούντα και θα τυγχάνουν επεξεργασίας βάσει του άρθρου 9.2 (ε) του ΓΚΠΔ και του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 4624/2019).

 

Εφόσον προκύψει στο πλαίσιο της επικοινωνίας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη/αναμένεται η κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών που κατεγράφησαν και αφορούν την κρινόμενη υπόθεση, υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη νομική βάση του άρθρου 9.2 (στ) του ΓΚΠΔ και του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 4624/2019, κρίνονται, δηλαδή, απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Από τον ίδιο τον καλούντα ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο Ομοίως ως άνω στον πίνακα 2.1

Και 

Εταιρεία εξυπηρέτησης κλήσεων και τήρησης καταγραφών κλήσεων

Τα ηχητικά αρχεία θα τηρούνται για ένα (1) έτος μετά το πέρας της κλήσης και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος θα διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.3 Ειδικότερα δεδομένα που συλλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ

Σκοπός επεξεργασίας Είδος δεδομένων Νομική Βάση Πηγές Αποδέκτες Διάρκεια Τήρησης
Προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών/ενδιαφερόμενων αναφορικά με ζητήματα αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΑ :

θέματα οικογενειακών επιδομάτων

θέματα παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης

θέματα προγραμμάτων αγροτικής εστίας

θέματα προνοιακών παροχών αναπηρίας

θέματα παροχών σε ανασφάλιστους υπερήλικες

θέματα σχολικών γευμάτων

θέματα χρηματικής υποστήριξης για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή/και

θέματα λοιπών παροχών

Πέρα από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 παραπάνω, τηρείται ηχητικό αρχείο της κλήσης  . Ανάλογα με το αίτημά σας και τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τον φορέα, το ηχητικό αρχείο μπορεί να περιέχει:

 

·  Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης

·  Οικονομικά δεδομένα

·  Φορολογικά δεδομένα

·  Δεδομένα διαμονής

·  Δεδομένα εργασίας/επαγγέλματος

·  Δεδομένα υγείας

·  Δεδομένα εκπαίδευσης

·  Δεδομένα κοινωνικού ιστορικού

·  Δεδομένα αιτήσεων

·  Δεδομένα περιουσιακής κατάστασης

·  Δεδομένα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας

·  Δεδομένα ασφάλισης

·  Δεδομένα επικοινωνίας Στοιχεία σχετικά με την εκάστοτε παροχή

-Ως προς τα απλά δεδομένα η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας(άρθρο 6.1 (ε) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 4624/2019).

 

-Ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων (όπως τα δεδομένα υγείας) η νομιμότητα επεξεργασίας τους βασίζεται στην ανωτέρω νόμιμη βάση, καθώς και στη λειτουργία και διαχείριση της Γραμμής εκ μέρους του ΟΠΕΚΑ (άρθρο 9.2 (η) του ΓΚΠΔ).

Από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο Ομοίως ως άνω στον πίνακα 2.1

 

Και

 

Εκτελούσα την Επεξεργασία: Εταιρεία εξυπηρέτησης κλήσεων και τήρησης καταγραφών κλήσεων

Τα ηχητικά αρχεία θα τηρούνται για ένα (1) έτος μετά το πέρας της κλήσης και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος θα διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.4 Ειδικότερα Δεδομένα που συλλέγονται από τη ΔΥΠΑ

Σκοπός επεξεργασίας Είδος δεδομένων Νομική Βάση Πηγές Αποδέκτες Διάρκεια Τήρησης
Προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών/ενδιαφερόμενων αναφορικά με:

θέματα ανεργίας

θέματα σύζευξης και συμβουλευτικής

θέματα εκπαίδευσης

θέματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης

θέματα κοινωνικών πολιτικών και λοιπών παροχών

ή/και

Εξυπηρέτηση κλήσεων για διαχείριση τύποι συναλλαγών των πολιτών/καλούντων με τη ΔΥΠΑ

Πέρα από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 παραπάνω, τηρείται και ηχητικό αρχείο της κλήσης που ενδεχομένως θα καταγραφεί κατόπιν της συγκατάθεσης των πολιτών. Ανάλογα με το αίτημά σας και τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τον φορέα, το ηχητικό αρχείο μπορεί να περιέχει:

Δεδομένα ανεργίας (π.χ. ιδιότητα ανέργου, χρονικό διάστημα ανεργίας, ημ/νία λήξης δελτίου ανεργίας, διαγραφή δελτίου ανεργίας, εποχική ανεργία, ιδιότητα διακινούμενου ανέργου, λεπτομέρειες εγγραφής στο μητρώο ανέργων)

Δεδομένα εργασίας/επαγγέλματος (π.χ. ανάληψη εργασίας, περιστασιακή απασχόληση, συνταξιούχος, ιδιότητα του υπηρετούντος στις ένοπλες δυνάμεις, στράτευση/στρατιώτης, εργασία μέσω πρακτικής άσκησης, απόλυση, αριθμός ενσήμων, δ/νση τελευταίας εργασίας, αριθμός ημερών εργασίας, εποχική εργασία/λειτουργία, λήξη άδειας εργασίας, άσκηση δικαιώματος επίσχεσης εργασίας, ιδιότητα/ειδικότητα (ιατρός, μηχανικός κ.λπ.), ελεύθερος επαγγελματίας, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, οικοδόμος, αγρότης, φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, εκδοροσφαγείς, αποκλειστικοί νοσοκόμοι, δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, ξεναγοί, κράτος τελευταίας απασχόλησης, σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε διαθεσιμότητα)

Στοιχεία σχετικά με τις παροχές (π.χ. χρήση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης)

Δεδομένα διαμονής (π.χ. μετάβαση στο εξωτερικό, λήξη άδειας διαμονής, κράτος μόνιμης κατοικίας)

Δεδομένα εκπαίδευσης (π.χ. φοιτητής, μαθητής, διδακτορικός, δεκτός σε πρόγραμμα εκπαίδευσης, βαθμίδα εκπαίδευσης, φορέας εκπαίδευσης)

Δεδομένα κατάρτισης (π.χ. δεκτός σε πρόγραμμα κατάρτισης)

Δεδομένα ασφάλισης (π.χ. φορέας ασφάλισης, ασφαλισμένος, ανασφάλιστος, έμμεσος ασφαλισμένος/-η, ημέρες ασφάλισης)

Οικονομικά δεδομένα (π.χ. επίδομα ανεργίας, μεικτές μηνιαίες αποδοχές, ετήσιο οικογενειακό/ατομικό εισόδημα, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικό βοήθημα, επίδομα επίσχεσης, πτώχευση, αφερεγγυότητα, εκκαθάριση)

Δεδομένα υγείας (π.χ. ασθένεια, άτομα ΑμεΑ, ύπαρξη γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, απεξαρτημένος από εξαρτησιογόνες ουσίες, ολοκλήρωση θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, φορέας απεξάρτησης, στοιχεία που περιλαμβάνονται σε τυχόν προσκομιζόμενες γνωμομοδοτήσεις ιατρού, ψυχολόγου)

Δεδομένα κοινωνικού ιστορικού (κράτηση σε σωφρονιστικό ή αναμορφωτικό ή θεραπευτικό κατάστημα, διοικητική κράτηση, αποφυλακισμένος, κατοχή εισήγησης από κοινωνική υπηρεσία ή άλλο αρμόδιο φορέα ως νεαρό παραβατικό άτομο ή νεαρό άτομο σε κοινωνικό κίνδυνο, δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται σε γνωμοδοτήσεις κοινωνικών λειτουργών)

Δεδομένα ιδιαίτερης προστασίας (άτομο που έχει πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων)

Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης (π.χ. προστατευόμενα τέκνα, ορφανός/-η, έγγαμος-η, αριθμός τέκνων)

Δεδομένα δικαστικού ενδιαφέροντος (π.χ. κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή αγωγής κατά εργοδότη)

Φορολογικά δεδομένα (π.χ. μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης)

Στοιχεία σχετικά με ραντεβού (π.χ. ημ/νία και ώρα ραντεβού, τοποθεσία καταστήματος)

Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email))

Δεδομένα συμβουλευτικής (π.χ. πρόγραμμα συμβουλευτικής στο οποίο συμμετέχει ο πολίτης,

επιχειρηματικό σχέδιο, ολοκλήρωση εξατομικευμένης προσέγγισης και ατομικού σχεδίου δράσης, πρόθεση συμμετοχής, ολοκλήρωση συμμετοχής σε πρόγραμμα)

Ως προς τα απλά δεδομένα η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6.1 (ε) του ΓΚΠΔ).

 

Εάν ο πολίτης/καλών στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τον Φορέα γνωστοποιήσει δεδομένα ειδικών κατηγοριών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του, αυτά θα θεωρούνται ότι έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από τον καλούντα και θα τυγχάνουν επεξεργασίας βάσει του άρθρου 9.2 (ε) του ΓΚΠΔ.

 

Εφόσον προκύψει στο πλαίσιο της επικοινωνίας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη/αναμένεται η κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών που κατεγράφησαν και αφορούν την κρινόμενη υπόθεση, υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη νομική βάση του άρθρου 9.2 (στ) του ΓΚΠΔ, κρίνονται, δηλαδή, απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Από τον ίδιο τον καλούντα ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο Ομοίως ως άνω στον πίνακα 2.1

Και 

Εταιρεία εξυπηρέτησης κλήσεων και τήρησης καταγραφών κλήσεων

Τα ηχητικά αρχεία θα τηρούνται για ένα (1) έτος μετά το πέρας της κλήσης και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος θα διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.5 Ειδικότερα δεδομένα που συλλέγονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (πρώην ΣΕΠΕ)

Σκοπός επεξεργασίας Είδος δεδομένων Νομική Βάση Πηγές Αποδέκτες Διάρκεια Τήρησης
Προσωποποιημένη πληροφόρηση των πολιτών/ενδιαφερόμενων αναφορικά με:

θέματα ασφάλειας και υγείας

θέματα εργασιακών σχέσεων

ή/και

Εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων για λήψη και καταγραφή καταγγελιών

Πέρα από τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 παραπάνω, τηρείται και ηχητικό αρχείο της κλήσης που ενδεχομένως θα καταγραφεί κατόπιν της συγκατάθεσης των πολιτών. Ανάλογα με το αίτημά σας και τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τον φορέα, το ηχητικό αρχείο μπορεί να περιέχει:

Δεδομένα διαμονής (π.χ. τόπος κατοικίας)

Στοιχεία Ταυτοποίησης (π.χ. αρ. αποδεικτικού ταυτότητας,)

Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου (κινητό/σταθερό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email))

Δεδομένα εργασίας/επαγγέλματος (π.χ. ειδικότητα, διάρκεια εργασιακής σχέσης, ωράριο εργασίας, παράρτημα, χρονικά διαστήματα, καταγγελία σύμβασης, θητεία σε στρατό, υπερωρίες, άδεια, δραστηριότητα, τόπος εργασίας, υπερωρίες, βάρδιες, εργασιακές συμβάσεις, όροι εργασίας, υπερβάσεις χρονικών ορίων εργασίας, διαλείμματα, αναγγελία υπερωρίας στο ΕΡΓΑΝΗ, εργασία την Κυριακή, κυλιόμενα ωράρια, συλλογικές συμβάσεις, αδήλωτη εργασία, δραστηριότητα, τηλεργασία, αναστολές, μέτρα covid-19)

Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης (π.χ. τέκνα)

Οικονομικά δεδομένα (π.χ. καθαρές αποδοχές, είδος οφειλής από τον εργοδότη)

Δεδομένα υγείας (π.χ. ασθένεια, εγκυμοσύνη, δεδομένα που περιλαμβάνονται σε προσωποποιημένες ερωτήσεις για covid-19, τις οποίες υποβάλλουν οι πολίτες)

Δεδομένα ισότητας (π.χ. μη ύπαρξη ίσης μεταχείρισης)

Δεδομένα ιδιαίτερης προστασίας (π.χ. βία/παρενόχληση στην εργασία)

Δεδομένα καταγγελίας

Δεδομένα αίτησης (π.χ. αρ. πρωτοκόλλου, ημ/νία και έτος πρωτοκόλλου, ώρα αίτησης, κατάσταση αίτησης, στοιχεία αίτησης, πορεία αίτησης)

Ως προς τα κοινά δεδομένα η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6.1 (ε) του ΓΚΠΔ).

 

Ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (πρώην ΣΕΠΕ) στο πλαίσιο προσωποποιημένης πληροφόρησης και λήψης καταγγελιών, η επεξεργασία είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκτέλεση των υποχρεώσεων του φορέα στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης βάσει του άρθρου του άρθρου 9.2 (β) του ΓΚΠΔ.

 

Εάν ο πολίτης/καλών στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το φορέα γνωστοποιήσει δεδομένα ειδικών κατηγοριών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του, αυτά θα θεωρούνται ότι έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από τον καλούντα και θα τυγχάνουν επεξεργασίας βάσει του άρθρου 9.2 (ε) του ΓΚΠΔ.

 

Εφόσον καταγγελία πολίτη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (πρώην ΣΕΠΕ) οδηγήσει σε κίνηση διοικητικής ή/και δικαστικής διαδικασίας, τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών επί των οποίων βασίστηκε η καταγγελία, υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη νομική βάση του άρθρου 9.2 (στ) του ΓΚΠΔ, κρίνονται, δηλαδή, απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Από τον ίδιο τον καλούντα ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο Ομοίως ως άνω στον πίνακα 2.1

Και 

Εταιρεία εξυπηρέτησης κλήσεων και τήρησης καταγραφών κλήσεων

Και

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» όπου απαιτείται με απ’ ευθείας προώθηση γραμμής στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Τα ηχητικά αρχεία θα τηρούνται για ένα (1) έτος μετά το πέρας της κλήσης και με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος θα διαγράφονται οριστικά και με ασφάλεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω διατήρησής τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσθετες πληροφορίες για τους αποδέκτες των δεδομένων και τις διαβιβάσεις

Προκειμένου η Γραμμή να λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο όγκο κλήσεων από πολίτες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέθεσε στην Ανάδοχο την εξυπηρέτηση του Πολυκαναλικού Συστήματος Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555, μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, με σκοπό την εξυπηρέτηση και  διεκπεραίωση  αιτημάτων  πολιτών για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής Ασφάλισης   και  των  εποπτευόμενων  φορέων  του.  Η Ανάδοχος  έχει επιλεγεί βάσει της τεχνογνωσίας της, αλλά και των αυστηρών προδιαγραφών και εγγυήσεων που παρέχει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, η Ανάδοχος έχει αναλάβει συμβατικώς δεσμεύσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία που αναλαμβάνει να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Τα δεδομένα των πολιτών που καλούν στη Γραμμή δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και πώς μπορώ να τα ασκήσω ή να επικοινωνήσω με τους φορείς για ζητήματα προσωπικών δεδομένων;

Όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή να υποβάλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν ένας φορέας επεξεργάζεται δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.ά., καθώς και για να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας και της καταγεγραμμένης συνομιλίας που σας αφορά.

Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας.

Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

To δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν ο εκάστοτε φορέας-Υπεύθυνος Επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε εσάς ή σε τρίτο μέρος, εφόσον συντρέχουν οι ειδικότερες περιστάσεις που ορίζονται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Ανάλογα με τον Φορέα που σας εξυπηρετεί-Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στις παρακάτω διευθύνσεις, υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του κάθε Φορέα. Ειδικότερα:

Στοιχεία Φορέων:

  • Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
  • Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)
  • Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
  • Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας»
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
  • Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
  • Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:

e-ΕΦΚΑ ΟΠΕΚΑ ΔΥΠΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας»
dpo@efka.gov.gr dpo@opeka.gr dpo@dypa.gov.gr dpo@yeka.gr Υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής  https://www.hli.gov.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/epikoinonia-me-ypefthyno-prostasias-ton-prosopikon-dedomenon/
ΜΤΠΥ ΝΑΤ ΤΕΚΑ
dpo@mtpy.gr dpo@nat.gr Γραπτή αίτηση που κατατίθεται σε οποιοδήποτε σημείο που είναι προσβάσιμο από το κοινό, ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@teka.gov.gr

Ο εκάστοτε Φορέας θα προσπαθήσει να σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο, θα ενημερωθείτε εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος για τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησής μας μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν η απάντηση που λαμβάνετε δεν σας ικανοποιεί ή/και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. +30 210 6475600 |email: contact@dpa.gr).